Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Aktualności XI Zjazd Wszechsłowiański

XI Zjazd Wszechsłowiański

Drukuj PDF

Moskwa, 25 maja 2017 roku

Referat przewodniczącego Polskiego Komitetu Słowiańskiego Bolesława Tejkowskiego
Idea integracji Słowiańszczyzny obroną konieczną Narodów Słowiańskich

Bracia Słowianie!

Rozpoczynamy dzisiaj w Moskwie XI Zjazd Wszechsłowiański, który kontynuować będziemy w Belgradzie. Zjazd ten jest ważnym ogniwem w rozwoju międzynarodowego ruchu słowiańskiego. Zwołaliśmy go w sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny i całej Ludzkości.

Zagrożenia te powoduje agresywna polityka USA i niektórych Państw Unii Europejskiej dążących do dominacji w Świecie przez przechwytywanie majątku wielu Państw i stałe rozszerzanie zasięgu baz NATO. Ta agresywna polityka jest wymierzona głównie przeciw Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Odpór tej polityce musi dać międzynarodowy ruch słowiański.

Nasi przeciwnicy z doświadczeń historii wiedzą, że zjednoczona Słowiańszczyzna jest niezwyciężona. Dlatego korzystając z transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku uczynili wszystko, aby zjednoczoną w 1945 roku Słowiańszczyznę podzielić i skłócić. W wyniku tych antysłowiańskich poczynań Ukraina została oddzielona od Rosji i przeciwstawiona Rosji, a prawie wszystkie zachodnie i południowe Państwa Słowiańskie zostały wchłonięte przez Unię Europejską i NATO oraz w programowy sposób są przeciwstawiane Rosji. Jedynie Białoruś i Serbia zachowały wierność idei słowiańskiej i lojalność wobec Rosji. Dla skuteczniejszego kształtowania w zachodnich i południowych Narodach Słowiańskich nastrojów antyrosyjskich, Zachód bezpodstawnie oskarża Rosję o planowanie agresji na sąsiednie Państwa, o zagrażanie Europie i całemu Światu. Ta iście goebbelsowska propaganda jest przykrywką rzeczywistych agresywnych planów w wykonaniu NATO, jest pretekstem do zbliżania się NATO ku granicom Rosji.

W tej sytuacji istotą naszego ruchu słowiańskiego jest integrowanie Słowiańszczyzny, umacnianie jedności Słowian, skupianie Narodów i Państw Słowiańskich wokół Rosji, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, wykazywanie pokojowych działań Rosji skutecznie kontrujących agresywne działania wojskowych kół USA. Przykładem jest Syria.

Podobny cel postawił przed sobą I Zjazd Wszechsłowiański w Pradze w 1848 roku. Rozpoczynający się dzisiaj XI Zjazd Wszechsłowiański jest kontynuacją tamtego sławnego Zjazdu, jest kontynuacją wszystkich pozostałych Zjazdów, od II Zjazdu w Moskwie w 1867 roku do X Zjazdu w Kijowie w 2010 roku.

Z perspektywy tego historycznego dziedzictwa widzimy wyraźnie potrzebę umacniania naszego ruchu słowiańskiego. Jego wielkim zadaniem jest integrowanie Słowiańszczyzny jako obrony koniecznej Narodów Słowiańskich.

W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wspólnego pochodzenia, wspólnych korzeni etniczno-kulturowych, wspólnej historii, wspólnych wartości, interesów i celów, wspólnych osiągnięć, wspólnych zagrożeń i wspólnych możliwości wielkiego rozwoju wszystkich Narodów Słowiańskich. Są one najbardziej naturalną, ponadnarodową wspólnotą najbliższych sobie Narodów. Stanowią one razem Słowiańszczyznę jako jedną niepodzielną całość, jako jedną przestrzeń cywilizacyjną i geopolityczną. Ukazywać musimy, że Narody Słowiańskie jednoczą się instynktownie w potrzebie obrony przed zagrożeniem wojennym oraz w potrzebie pokojowego rozwoju.

W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wielkiego dorobku, wielkich osiągnięć duchowych i materialnych Słowiańskich Narodów, które w znaczący sposób wpłynęły na cywilizacyjny rozwój Europy. Fenomenem tych osiągnięć jest daleko posunięta jedność kulturowa pomimo zróżnicowanych cech narodowych i różnych dróg historycznego rozwoju poszczególnych Narodów Słowiańskich.

Integracja Słowiańszczyzny jest obroną należących obecnie do Unii Europejskiej i NATO Narodów Słowiańskich, którym grozi utrata tożsamości słowiańskiej, a potem wynarodowienie. Bez przynależności do zintegrowanej Słowiańszczyzny Narodom tym grozi marginalizacja i zanikanie etnicznej i kulturowej odrębności. Grozi im dalsza utrata majątku narodowego zawłaszczanego głównie przez Niemcy i USA.

Przed naszym międzynarodowym ruchem słowiańskim stoi wielkie zadanie. Jest nim odwrócenie wywołanych przez naszych przeciwników procesów dezintegracyjnych Słowiańszczyzny. Pomimo wszelkich zaistniałych w Słowiańszczyźnie podziałów i konfliktów, traktujmy całą Słowiańszczyznę jako braterską wspólnotę. Wykazujmy zgodnie z prawdą, że każdy Naród Słowiański ma większe możliwości rozwoju w ramach Słowiańszczyzny niż w ramach jakiegokolwiek innego układu pozasłowiańskiego.

Ukazujmy integrację Słowiańszczyzny jako najlepszy sposób na obronę Narodów Słowiańskich przed rosnącym zagrożeniem, na zapewnienie Narodom Słowiańskim suwerenności, bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju.

Dążenie do integracji Słowiańszczyzny jest naszym świętym obowiązkiem wobec wszystkich Słowian, Braci-Słowian!